Právny aktivizmus

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Výraz používaný v súvislosti so špeciálnou úlohou Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu, Court of Justice.

Súd EU neinterpretuje iba právo EU ako je stanovené v zmluvách, ale tiež rozširuje právne kompetencie (competences) a silu inštitúcií Európskej únie.

Rozhodnutia súdu EU zaviedli princípy ako:

nadradenosť práva EU nad národnými zákonmi, primacy

priamy účinok, Direct effect, zákona EU, aj keď o ňom neuvažujú národné vlády a parlamenty (ak je zákon prijatý na úrovni EU za určitých okolností ho aplikujú všetky členské štáty, aj ak ho nemajú obsiahnutý v národnej legislatíve.)

Links

Pozri aj Court of Justice.