Vnútorný trh

Removal of all obstacles to the free movement of goods, services, capital and persons (Photo: www.eu2008.si/.../consumer_protection.html)

Termín „vnútorný trh" zaviedol v 1987 Jednotný európsky akt, Single European Act (SEA), aby odstránil všetky prekážky pri voľnom pohybe tovarov, služieb, kapitálu a osôb. Ide o trh s vysokým stupňom harmonizácie (harmonisation) legislatívy riadiacej obchodné pravidlá, špecifikáciu tovarov atď.

Zmluvy sa stále odvolávajú buď na spoločný trh v článku 94 Zmluvy ES, kde zákony možno harmonizovať iba jednomyseľným rozhodnutím, alebo na vnútorný trh v článku 95 Zmluvy ES, kde zákony možno harmonizovať(harmonised) rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny v Rade, qualified majority, a spolurozhodnutím v Európskom parlamente, co-decision.

Vnútorný trh sa dá najlepšie definovať ako uniformný a flexibilný spoločný trh.