Iniciatíva, právo na

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Európska komisia, EU Commission, má sólové a exkluzívne právo navrhovať zákony EU. To robí z Komisie legislatívny stroj pre kontinuálnu produkciu zákonov EU. Okrem týchto nevolených komisárov, žiadna osoba na zemi nemá exkluzívne právo navrhovať zákony.

Poznámka

Ak je tento systém užitočný, či už z pohľadu efektívnosti alebo demokracie, niekto sa môže čudovať, prečo členské štáty nezakázali svojim parlamentom navrhovať zákony a nedali tento monopol svojim úradníkom.

Európska komisia a Európsky parlament podporujú, aby si Komisia ponechala tento monopol v cieľom udržať silnú nadnárodnú inštitúciu ako motor ešte väčšej integrácie EU. Nadnárodné orgány, Európska komisia a Európsky parlament majú na tom prirodzený záujem. Rozširovanie nadnárodnosti a EU kompetencií dáva každej z týchto inštitúcii ďalšiu moc na účet národných parlamentov, vlád a voličov. Zvyšuje to aj silu Európskeho súdneho dvora, EU Court.

Veľa malých štátov považuje Komisiu za svojho pomocníka. Komisia by totiž mala reprezentovať spoločný záujem EU, vystupovať v úlohe „ochrancu zmlúv“, a zaistiť, že záujem všetkých členských štátov, dokonca aj menších, bude braný do úvahy pri navrhovaní nových zákonov EU.

Preto malé štáty podporujú silnú Komisiu s monopolom na iniciovanie zákonov EU.

Institutional prices (Inštitucionálne ceny)

Peniaze na podporu poľnohospodárstva odsúhlasené Radou EU. Vydané po návrhu Komisie a konzultáciách v Európskom parlamente.

Instruments of Ratification (Inštrumenty ratifikácie)

Aby boli medzinárodné zmluvy právne záväzné vrámci štátu, musí ich podpísať hlava štátu alebo vlády a musia byť ratifikované.

Listom, ktorý pošle hlava jednotlivého členského štátu EU, on/ona informuje, že štát ratifikoval Zmluvu EU. List sa posiela talianskej vláde z historických dôvodov - prvé zmluvy boli podpísané v Ríme.

Uloženie listu alebo inštrumentu ratifikácie je posledným bodom ratifikačného procesu Zmluvy EU.

Ak bol raz list poslaný, neexistuje žiadna cesta späť.

Zmluvy EU vstupujú do platnosti podľa dohodnutého dátumu potom, čo ratifikačné listiny doručili do depozitu všetky členské štáty.

Poznámky

Kedže v súčasnosti neexistuje žiadne právne ustanovenia na vystúpenie z EU, štát môže opustiť EU - de facto - na základe vlastného rozhodnutia alebo jednomyseľného rozhodnutia všetkých členských štátov, unanimous.

Budúcnosť

Konvent o budúcnosti Európy, Convention, navrhol klauzulu, ktorá dovoľuje členským štátom vystúpiť z EU na základe vlastného rozhodnutia, pozri článok I-59.

Links

Pozri aj Ratification.