Vplyv

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Vstupom do EU, členské štáty stratili suverenitu a vplyv na ich vlastné zákony a politiky. Ako člen EU, krajina nemôže rozhodovať o rozličných domácich a zahraničných otázkach iba podľa vlastného uváženia. Tieto kompetencie sa presunuli na nad-národnú úroveň - EU.

Na druhej strane, krajiny získali vplyv vrámci EU. Ten im umožňuje vplývať na rozhodovanie vrámci Rady EU.

Advokáti integrácie EU hovoria, že členské štáty sa delia o suverenitu, sovereignty. To im dáva väčší vplyv, pretože aj veľké členské štáty musia zohľadniť názory menších štátov.

V Rade EU, má každá krajina má kreslo a platformu na presadzovanie svojich názorov na politiku EU - hlasovanie, voting. Hlasy sú prerozdelené podľa podľa veľkosti populácie štátu, ale menšie štáty majú proprociálne viac hlasov.

Elektorát krajín EU je reprezentovaný priamo v Európskom parlamente.

Kým Európsky parlament môže vylepšiť väčšinu zákonov navrhnutých Radou ministrov, národné parlamenty nemôžu iniciovať žiadny zákon.

Naviac, voliči strácajú silu vždy, keď sa rozhodovanie presunie do Bruselu, pretože už nerozhodujú ich volení predstavitelia v národných štátoch, ale nad-národní úradníci, civil servants, a ministri v Bruseli.

Budúcnosť

Sú dve rozličné riešenia tohto demokratického deficitu, o ktorých sa diskutuje v Konvente EU, Convention.

Links

Pozri aj Democratic Deficit.