Priemyselná politika

(Photo: European Commission)

Zmluva z Nice zaviedla voľbu kvalifikovanou väčšinou pre podporné opatrenia, supporting measures, v oblasti priemyselnej politiky s cieľom propagovať súťaživosť v európskom priemysle.

Harmonizácia národných zákonov nie je dovolená pre oblasť priemyselnej politiky. Článok 157 Zmluvy Európskych spoločenstiev.

Budúcnosť

Návrh ústavy, Draft Constitution, počíta s tým, že priemyselná politika bude súčasťou oblasti podporných akcií, supporting actions, kde národné zákony nemôžno priamo harmonizovať.

Links

http://www.eurunion.org/legislat/iiprop/iiprop.htm