Nezávislé expertné skupiny

André Middelhoek (Photo: eca.europa.eu/.../history/Formerpresidents)

Sledujúc neadekvátne vynakladanie prostriedkov EU v 1995, vznikli v 1999 nezávislé expertné skupiny za účelom hodnotiť Európsku komisiu. Experti vyhlásili, že nenašli “jedinú” osobu, ktorá by si priznala aspoň malú zodpovednosť. Po zverejnenení prvej správy 15.marca 1999, Komisia vedená Jacueom Santerom, Santer, odstúpila.

Poznámky

Nezávislí experti boli André Middelhoek (predseda), Inga-Britt Ahlenius, Juan Antonio Carillo Salcedo, Pierre Lelong a Walter van Greven.


Links

Pozri aj Censure, Buitenen a Andreasen.

http://www.bullen.demon.co.uk/default.htm