Implicitné právomoci

EU Court in Luxembourg (Photo: Court of Justice)

Európsky súdny dvor v Luxemburgu vytvoril koncept tzv. „implicitných právomocí" s cieľom umožniť EU rokovať o medzinárodných zmluvách v oblastiach, ktoré EU môže kontrolovať (medzinárodná kompetencie na prijímanie zákonov.)

Pozri AETR.

Budúcnosť

Konvent o budúcnosti Európy, Convention on the Future of Europe navrhuje urobiť z „implied power“ všeobecné pravidlo tým, že Európska únia bude mať právnu subjektivitu, legal personality. Právna subjektivita dovolí EU reprezentovať členské štáty pri rokovaniach s nečlenskými krajinami EU.