Implementáčné sily a implemantácia práva EU

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Právo EU stojí nad národným právom. To známená, že ak raz EU schváli nový zákon, ktorý nie je priamo aplikovaný, directly applicable, členský štát ho musí zahrnúť do svojej legislatívy, aby sa stal právne záväzným (pozri tiež smernice, directives).

Pretože rozhodovanie je prenesené z členských štátov na EU, (pozri conferred powers), väčšinu legislatívy EU administrujú a vykonávajú členské štáty.

Toto sa bežne nazýva „implementácia práva EU".

Európska komisia musí tiež implementovať zákony EU. To sa nazýva „implementačné právomoci" v zmluvách.

S cieľom pomáhať Komisii vznikajú často špecializované výbory.

Pozri aj Comitology.

Poznámky

Termín implementácia je dvojzmyselný, pretože nepokrýva iba výkon právnych noriem, (pozri executive acts), ale aj zastupovanie viac detailného rozhodnutia - prijatého člnenským štátom alebo Komisiou (pozri delegated acts).

V roku 2002 Komisia poslala 2,251 implementovaných dokumentov Európskemu parlamentu.

Implementačné právomoci Komisie sa nachádzajú v článku 202 a 211 Zmluvy o Európskom spoločenstve.

Implementáciu zákonov EU členskými štátmi ukladá článok 10 a 249 Zmluvy o Európskom spoločenstve.