Finančná perspektíva

(Photo: European Commission)

EU rozhoduje o finančnej perspektíve, ktorá potom limituje výdaje EU v rozličných oblastiach. Ide o  časť rozpočtovej procedúry, budget, ktorá sa uskutočňuje pred odhadmi výdajov inštitúcii a pred tým, ako Komisia zverejní návrh rozpočtu.
Finančnú perspektívu reguluje medzi-inštitucionálna dohoda, inter-institutional agreement, medzi Komisiou, Radou a Parlamentom. 
EU summit v Kodani v decembri rozhodol o novej finančnej perspektíve, ktorá zahŕňa aj cenu za rozšírenie EU. Dohodnuté body sa stali súčasťou prístupových zmlúv. To znamená, že Európsky parlament bol odsunutý na okraj pri ovplyvňovaní výdavkov. 
Európsky parlament najprv reagoval hrozbou oddialenia rozširovacieho procesu, ale nakoniec súhlasil a vybojoval väčšie množstvo.

Budúcnosť

Návrh ústavy, Draft Constitution, navrhuje, aby sa prijímanie finančnej perspektívy stalo súčasťou ústavy.

 

Financial protocol (Finančný protokol)
EU často podpisuje obchodné dohody s chudobnejšmi krajinami, ktorým dáva finančnú pomoc každý rok. Množstvo je stanovené vo finančnom protokole. 

 

Links

Pozri aj Free trade area.

 

Fines (Pokuty)
Členské štáty múžu dostať denné pokuty, ak neaplikujú smernice EU. Štáty, ktoré prijali  Euro (členovia Euro-land), možu byť tiež pokutované, ak prekročia 3 % ročný rozpočtový deficit zvýšením verejných výdavkov.

Links

Pozri Economic and Monetary Union, EMU figures, Convergence Criteria a Stability and Growth Pact.