Chyby pri aplikácii zákonov EU

European Parliament (photo) (Photo: www.civitas.org.uk/eufacts/FSINST/CIT3.htm)
Vo všeobecnosti má EU dva rozličné typy zákonov: nariadenia a smernice. • Nariadenia prijímajú priamo (direct effect) všetky členské štáty. Nie je potrebné ich transformovať do národnej legislatívy. . • Smernice musia byť transformované do národnej legistívy, aby nadobudli účinosť. Členské štáty sa o to majú postarať. Ak to neurobia, iné členské štáty alebo Komisia môže iniciovať podanie na Európsky súdny dvor pre tzv. chybu v plnení povinnosti. Európsky súdny dvor tiež rozhodol, že niektoré smernice majú priamy účinok, aj keď neboli transformované do národného práva. Občania preto majú práva podľa smernice EU a majú nárok na kompenzáciu od členského štátu, ktorý chyboval pri jej uplatnení v národnej legislatíve. Rozhodol o tom Európsky súdny dvor v dôležitom Francovichovom prípade, Francovich case. Links Pozri tiež Factortame case.