Rovnaké zaobchádzanie

S mužmi a ženami by sa v EU malo zaobchádzať rovnocenne. - Tento princíp je v článku 2 Zmluvy ES ako jeden z cieľov Spoločenstva. – Zmluvy ES ďalej zakazujú akúkoľvek diskrimináciu na základe národnosti podľa článku 12. - Opatrenia EU na boj proti všetkých formám diskriminácie (založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo viere, telesnom postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii) môžu byť učinené na základe článku 13 Zmluvy ES, uvedené Amsterdamskom zmluvou. – Požiadavka na rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi s ohľadom na platy, dôchodky, pracovné podmienky, atď. je založená na článku 141 Zmluvy ES, ktorý má priamy účinok pre občanov, direct effect. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, EU Court, zamestnávateľ musí dokázať, že nediskriminuje ženy v prípadoch, kde ženy robia podobnú prácu ako muži, ale dostávajú menšie platy. (prípad 109/88). Budúcnosť V pracovnej skupine pre sociálnu Európu v Konvente, Convention working group on Social Europe, sa dlho a emotívne diskutovalo o “rovnosti” medzi ženami a mužmi ako o spoločnej hodnote únie, value of the Union. Nakoniec sa to prijalo a zahrnulo do prvého návrhu ústavy, Draft Constitution, ako všeobecná viera EU (hodnota), pozri článok I-2. Links Pozri tiež Discrimination. http://www.europa.eu.int/pol/equopp/index_en.htm EQUAL (Rovnosť) Program EU proti diskriminácii medzi ženami a mužmi. Links Pozri aj Equal treatment a Discrimination. http://europa.eu.int/comm/empl......ent_social/equal/index_en.html