Politika vzdelávania

(Photo: European Commission)
EU má iba limitovanú kompetenciu v oblasti politiky vzdelávania. Môže napomôcť k rozvoju kvality vzdelávania v členských štátoch. O takýchto motivačných opatreniach, incentive measures, sa môže rozhodnúť v Rade EU hlasovaním kvalifikovanou väčšinou, qualified majority, pri spolurozhodovaní Európskeho parlamentu, co-decision (článok 149 Zmluvy ES). Nie je dovolená harmonizácia, harmonisation, vzdelávacích politík členských štátov EU. Budúcnosť V návrhu ústavy, Draft Constitution, je vzdelanie zaradené pod oblasť podporných akcií, supporting actions. V tejto sekcii priama harmonizácia národných zákonov nebude stále dovolená. Links http://www.europa.eu.int/pol/educ/index_en.htm