De-coupling

(Photo: Notat)
Európska komsia navrhla, aby sa finančná podpora farmárom neviazala na ich predchádzajúcu produkciu, farmári by nemali dostávať podporu nezávisle od ich aktuálnej produkcie. Links Pozri Direct payments.