Spoločná poľnohospodárska politika, SPP

(Photo: Commission)
Spoločná poľnohospodárska politika bola prvou spoločnou politikou, ktorú EÚ prijala Rímskou zmluvou z roku 1958. Chápala sa vtedy ako kompenzácia pre Francúzsko za colnú úniu týkajúcu sa priemyselných výrobkov, o ktorú malo špecifický záujem Nemecko. SPP je založená na spoločnom vnútornom trhu poľnohospodárskych produktov, ktorý zabezpečuje vyššie ceny ako sú na svetovom trhu. Konkurencie schopnosť vyšších cien sa udržuje clami a daňami na dovozové poľnohospodárske produkty. Exportné spoločnosti v EÚ dostávajú za predaj poľnohospodárskych produktov mimo EÚ náhrady za vývoz, ktoré sú vyplácané zo spoločného rozpočtu EÚ. Výška podpory vo forme náhrad sa za posledné roky znížila o polovicu. Miesto nich dostávajú poľnohospodári priame platby. V EÚ existuje viac ako 5000 rôznych predpisov, ktoré riadia nesmierne byrokratickú spoločnú poľnohospodársku politiku. Administratíva zahŕňa niekoľko pracovných skupín a manažmentských výborov s predstaviteľmi z členských štátov, ktoré sa často stretávajú aj raz týždenne, aby určili ceny. O predpisoch sa rozhoduje v Rade kvalifikovanou väčšinou, čo viedlo ku kríze prázdnych kresiel a k luxemburskému kompromisu. Poznámky • V posledných rokoch prebehli významné reformy, ktoré kladú väčší dôraz na životné prostredie, trh a sociálnu politiku. • Európsky parlament nemôže uplatniť spolurozhodovanú procedúru na oblasť poľno- hospodárstva . Môže sa vyjadriť iba prostredníctvom konzulárnej procedúry. Odkazy http://europa.eu.int/pol/arg/index_en.htm http://europarl.eu.int/factsheets/4_1_9_en.htm