Medzivládna konferencia, IGC

Meeting room at the Laeken Summit (Photo: EU Commission)

IGC je rozhodovacou časťou v Európskej únii. Každé prijaté rozhodnutie musí byť jednohlasne odobrené všetkými členskými štátmi.

Zmluvy EU môžno doplňať iba na medzivládnej konferencii, na ktorej má zástupenie každý členský štát.

Výsledkom medzivládnych konferencií sú zmluvy, ktoré sa posielajú do členských štátov na ratifikáciu, ratification. Predtým ako zmluva vstúpi do platnosti, musí byť ratifikovaná v súlade s ústavným poriadkom každého štátu.

Budúcnosť

Konvent o budúcnosti Európy, Convention on the Future of Europe, navrhuje, aby Európska rada rozhodnutím jednoduchou väčšinou, mohla zvolať Konvent zložený zo zástupcov Európskeho parlamentu, národných vlád a parlamentov a Európskej komisie. Tento Konvent by potom schvaloval doplnky k budúcej ústave spoločným súhlasom. Tieto pripomienky by potom museli ratifikovať všetky členské štáty. V návrhu ústavy článok I-24.4, môžu predsedovia vlád zmeniť všetky články o jednohlasnosti na kvalifikovanú väčšinu bez ratifikácie.